یک توده خونی در زیر پلک راستم داشتم انرا برداشته ام نتیجه پاتولوژی