گردنم یکسال ونیم هس که متورم شده سونوانجام داپم توصیه به نمونه برداری