چکاپ.۴ماه پیش آزمایش دادم کلسیم و د پایین .گلبول سفید و قرمز بالا