چکاپ ،قبلا کانسر سینه داشتم شیمی درمانی ۸ جلسه وپرتو درمانی ۲۵جلسه