چکاب کامل و بررسی آنزیم های کبدی جهت تزریق آمپول های هورمونی مثل سوما