منفی بودن anti hcvولی برای کم شدن استرس خودم ازمایش pcrhcv