عمل بای پس معده انجام دادن شنبه عمل صورت گرفته الان تنفسشون مشکل داره