ضعف شدید بی‌حالی فشارپایین قند پایین دوبار پریود شدن در یک ماه