سوراخ شدن روده وانسدادروده عمل کوتاه کردن روده برداشت توده موجود روده