سلام سن من بالاهست سابقه هیچ بیماری ندارم وهیچ دارویی مصرف نمیکنم