دکتر کیوان بلوچی ( متخصص پاتولوژی ) به شما یک تیکت ارجاع داد #22157: “کبودی دست ها با سرما و درد مفاصل”