دکتر کیوان بلوچی ( متخصص پاتولوژی ) به شما یک تیکت ارجاع داد #18985: “زرد بودن کمی صورت . زردی پاها زیاده . کمی هم زود خسته میشه”