در سنو 30هفته مشاهده ی افزایش خفیف امافوکال اکوی روده ی جنین دیده شده