درد استخوانی. بی حسی انگشتان.افزایش وزن.خستگی زباد