دردبالای شکم بمدت یکهفته گاهی شدید،تشخیص ورم وزخم معده سونوگرافی طبیعی