خارشت مقعد و دستگاه تناسلس و درد شکم گاه گاه و روند رشد کم وزن