حالات بیمار با تهوع و رنگ ادرار خیلی پررنگ شروع شد