تاخیر در پریودی/سونوگرافی کیست و تنبلی تخمدان نشون داد