به دلیل وجود لک های قهوه ای روی پوست شکم ازمایش قارچ و باکتری انجام ش