به دلیل دیابت و تیروئید و چربی و …. به صورت دوره ای آزمایش انجام مید