به خاطر کمبود اهن و سابقه خانوادگی پولیپ روده اندوسکوپی و کلون دادم