بالا رفتن آنزیم های کبدی و بیلی روبین ، درد در ناحیه بین کبد و معده