التهاب در انگشت پا به دلیل ضربه ای که پس از زمین خوردن در آن به وجود آ