از قبل شکستگی جمجمه ول الان پف زیر چشم وبالای ابرو