احساس گیجی- ایشان مدتی است حدود 1 ماه که عفونت دندان دارند.