- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: ژنتیکی/متابولیک - - - - - - - - - - - - - - -

ژن ای زد اف در بازوی بلند کروموزم y( کروموزوم مسئول تعیین جنسیت مردانه ) قرار دارد و نقش مهمی در تولید اسپرم در مردان دارد... درباره‌ی آن بیشتر بدانید: