- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: مادر و جنین - - - - - - - - - - - - - - -

نوتروفیل‌ها با هضم، غیرفعال و تخریب کردن عوامل بیماری زا از بدن محافظت می‌کنند. با این مطلب درباره‌ی نوع خاصی از این نوع سلول‌ها بیشتر بدانید:

در حال حاضر به صورت روتین صرفا گروه خونی مادر تعیین می شود و در صورت منفی بودن گروه خونی مادر اقدامات پیشگیرانه مثل آمپول رگام توسط پزشک تجویز می شود ...

در هر آزمایشگاه مقدارNT گزارش شده از سونوگرافی، همراه با اعداد مقادیر سه مارکر خون مادر با استفاده از نرم افزار تعیین ریسک ابتلا جنین ( نرم افزار آلفا ) مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد و احتمال ریسک ابتلای جنین به بیماری‌ها محاسبه می‌شود...

آزمایش غربالگری یکی از مهمترین آزمایشات دوران بارداری می‌باشد. در این آزمایش احتمال ابتلای جنین به سه بیماری مهم ژنتیکی بررسی می‌شود. در مقاله بیشتر دربار‌ه‌ی آن بخوانید: