- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: خون‌شناسی - - - - - - - - - - - - - - -

رنگ گرانول ها از طیف قرمز تا آبی بنفش دیده می شود.این گرانول‌ها آزروفیلیک هستند و حاوی پراکسیداز و هیدرولاز هستند. در این مطلب بیشتر درباره‌ی گرانول‌های سمی در نوتروفیل بخوانید:

آزمایش ESR توسط پزشک، برای تشخیص بیماری‌های عفونی، بیماری‌های خودایمنی، سرطان، عفونت‌ها و همچنین مدیریت بیماری هایی مثل آرتریت روماتویید، لوپوس اریتروماتوز و ... درخواست می‌شود.در این مطلب بیشتر از ای اس آر پایین بدانید:

این پارامتربعنوان بخشی از آزمایش CBC انجام می شود که در آن درصد انواع گلبول های سفید مشخص می شود.

گلبول های قرمز نرمال قطری در حدود 6 تا 8 میکرومتر دارند. اگر همه گلبول های قرمز جریان خون ما اندازه‌هایی نزدیک به هم داشته باشند RDW در آزمایش خون پایین است ولی اگر درصدی از گلبول های قرمز... با مطالعه این مطلب بیشتر درباره‌ی RDW بدانید:

MPVیکی از فاکتورهایی که در تستCBC اندازه گیری می‌شود و یکی از فاکتور‌های بررسی سلامت پلاکت‌های بدن ما می‌باشد. در مطلب بیشتر درباره‌ی آن آشنا شوید: