- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: خون‌شناسی - - - - - - - - - - - - - - -

مونوسیت‌ها با عفونت‌های خاصی مقابله و به دیگر سلول‌های سفید خون کمک می‌کنند تا بافت های مرده یا آسیب دیده یا سلول‌های سرطانی را از بین ببرند و ایمنی را در برابر مواد خارجی تنظیم کنند...

آزمایش شمارش کامل سلول های خونی یا CBC آزمایش است که درآن به بررسی وضعیت گلبول های سفید، قرمز و پلاکت در خون میپردازد. که این نتایج اطلاعاتی در مورد وضعیت مغز استخوان و خون سازی هر فرد میدهد.

Hbدر آزمایش خون مولکولی است به ابعاد 50×55×64 انگستروم (هر انگستروم برابر یک دهم نانومتر ) و به وزن مولکولی 64500 دالتون می‌باشد. هر گرم hb توانایی حمل cc34/1 اکسیژن دارد و در مجموع یک فرد عادی با 600 گرم هموگلوبین توانایی حمل 800 سی سی اکسیژن را داراست.