یکسال قبل آزمایش پاپ اسمیر cin2بود عمل لیپ شدم ج نرمال بود کنترل میشم