مبتلا به سرطان تخمدان ودرحال شینی درمانی وکم کاری تیرویید ارثی