قبلا قند و چربی و آنزیم کبدم بالا بود و بعد از رژیم دوباره آزمایش دادم