علائم بالینی کمبود پروتئین(بی حالی ورم دست و پا لرزش ماهیچه تحرک سخت)