ضعیف شدن سیستم ایمنی در برابر ویروسهای جدیدی که این سه ماهه بوده