ضایعات پوستی متورم ،قرمز ، خارش دار به مدت چند ماه