شیرین بودن بیش از حد دهان. و غذاها. همچنین بی اختیاری شدید ادرار