دکتر سید علی اکبر مدنی لمراسکی ( متخصص داخلی ) پاسخ داد