درد در ناحیه لگن،تب و لرز قبل و بعد از پریودی ،درد شکم