درد در ناحیه لگن،احساس فشار روی مثانه و احساس درد در ناحیه رحم