درد در ناحیه زیر شکم سمت راست تشخیص سنگ کلیه در بیمارستان دفع شد