تنگی نفس خیلی شدید_سردرد_سرگیجه_کمی تهوع_گزگزدست و پا_نوار قلب خوب بود