تعریق زیاد در خواب ضعف عمومی درد در عضلات و استخوانها