تست کلی که دادیم ببینیم بچه ها چی کمدارندچه ویتامینی بدیم تند تند سرما