به دلیل آفت زیاد و متعدد دهان متخصص روماتولوژی این ازمایشو تجویز کرد