آزمایش گشت ادرار نوزاد دختر برای تشخیص عفونت ادراری