Unit Result پارامتر

ng/ml

CEA

U/ml

CA 19-9

U/mL

CA 125

U/mL

CA 15-3

ng/ml

PSA (Total)

pmol/l

HE 4
AFP

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: رایگان