منابع
منابع علمی مورد استفاده در تدوین الگوریتم هوش مصنوعی دکتر لاندا