Unit Result پارامتر

mg/dl

CRP

کیفی

CRP

کیفی

RF

IU/ml

RF

کیفی

Wright

mm

PPD

ng/ml

D-dimer

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: رایگان