Unit Result پارامتر

Consistency

Color

Ova of Parasites

Cyst and Trophozoite

Mucus

Undigested Food

Fat Droplets

wbc

RBC

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: 5,000 تومان