Unit Result پارامتر
تفسیر آزمایش ایدز

کیفی

HIV Ab (1&2)

cut off

HIV Ab (1&2)

کیفی

HIV PCR
تفسیر آزمایش هپاتیت‌

کیفی

HBs Ag

cut off

HBs Ag

کیفی

HBV PCR

کیفی

HCV Ab

cut off

HCV Ab

کیفی

HCV PCR

HBs Ab
تفسیر آزمایش سیتومگالوویروس

کیفی

CMV Ab

CMV IgG

کیفی

CMV IgG

CMV IgM
تفسیر آزمایش اچ پی وی

کیفی

HPV
خونی تفسیر آزمایش کرونا

Covid19 IgM

Covid19 IgG
حلقی

کیفی

Covid 19 PCR
تفسیر آزمایش سرخجه

کیفی

Rubella

Rubella IgM

Rubella IgG
تفسیر آزمایش هرپس

کیفی

(1&2 )HSV

(1&2) HSV IgM

(1&2) HSV IgG

کیفی

VDRL ( RPR )