Unit Result CBC

uL/ 103 ×

wbc

uL/ 106 ×

RBC

g/dl

HB

درصد

HCT

fL

MCV

p.g

MCH

g/dl

MCHC

درصد

RDW-CV

uL/ 103 ×

PLT ( Platelet )

درصد

Neutrophils

درصد

lymphocyte

درصد

Basophils

درصد

Eosiniphils

درصد

Monocyte

MPVmm

ESR

این تفسیر آزمایش صرفا جهت اطلاعات خودم می‌باشد و جایگزین پزشک نیست و از آن برای خوددرمانی و انجام اموری که به سلامتی‌ام آسیب برساند پرهیز می‌کنم.

هزینه: 5,000 تومان